Site icon İlker Girit

Avrupa Birliği Kurucu Ülkelerinin Gelişmişlik Düzeyinin Türkiye ile Karşılaştırılması

Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinde, kamuoyunda çokça dillendirilen “çifte standart” söylemine somut bir bakış açısı kazandırmak amacıyla, Avrupa Birliği kurucu ülkelerini Türkiye ile karşılaştırdım.

Raporda, Avrupa Birliği kurucu ülkeleri olan Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Fransa, İtalya ve Lüksemburg’un gelişmişlik düzeyinin; nüfus, istihdam, ekonomi, enerji, sağlık, askeriye, eğitim, iletişim, çevre, ulaşım ve ar-ge konularında; Türkiye ile mukayese edilmiş verileri bulacaksınız.

Veriler incelenirken, ülkelerin yüzölçümlerinin göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Türkiye, 783.562 km²; Fransa, 632.760 km²; Almanya, 357.022 km²; İtalya, 301.318 km²; Hollanda, 41.543 km²; Belçika, 30.528 km²; Lüksemburg, 2.586 km²’dir.

Rapora bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Avrupa Birliği Kurucu Ülkelerinin Gelişmişlik Düzeyinin Türkiye İle Karşılaştırılması

KONU 1: NÜFUS

Türkiye’nin nüfusu 2011 verilerine göre yaklaşık 73 milyon’dur. 1960 nüfusu ile karşılaştırdığımızda %250 oranında bir artış olmuş. Buna karşın, Avrupa Birliği kurucu ülkelerinin nüfuslarında Türkiye’ye oranla belirgin bir artış olmamış hatta Almanya nüfusu 2005-2011 yılları arasında azalmıştır.

Net rakamlara baktığımızda, Almanya 81,726 milyon; Türkiye 73,639 milyon; Fransa 65,436 milyon; İtalya 60,77 milyon; Hollanda 16,696 milyon; Belçika 11,008 milyon; Lüksemburg 517.000’dir.

Doğurganlık oranına baktığımızda ise, Türkiye’de kadın başına ortalama doğum sayısı 1960-2010 yılları arasında ciddi oranda azalmıştır. 2010 yılında bu sayı,  2,06’dır. Fransa’da ise 2’dir. Kurucu ülkeler arasında en düşük oran 1,39 ile Almanya’dadır.

Ülkelerin kentsel nüfuslarına baktığımızda, en yüksek oran %97,49 ile Belçika’dadır. Genel itibari ile diğer ülkelerde bu oran %68 – %85 arasındadır. 1960-2010 yılları arasında Hollanda ve Fransa belirgin oradan artış kat etmiştir. Türkiye’de ise bu oran, %31,52’den %71,41’e çıkmıştır.

KONU 2: İSTİHDAM

Ülkelerin işsizlik oranlarını incelediğimizde, 2006-2010 yılları arasında en yüksek işsizlik oranının olduğu ülke Türkiye’dir. 2010 yılı verilerine göre Türkiye %11,9; Fransa %9,3; İtalya %8,4; Belçika %8,3; Almanya %7,1; Hollanda %4,5; Lüksemburg %4,4 oranında işsiz nüfusa sahiptir.

Ülkelerde, çalışan nüfusu incelediğimizde; ücretli işçilerin oranının en düşük olduğu ülke %60,9 ile Türkiye’dir. İtalya’da ise bu oran %74,8’dir. Diğer kurucu ülkelerde ise oran, %85 ve %92,2 arasında değişmektedir.

Ülkelerdeki çalışan nüfusun mesleki dağılımlarını incelersek, serbest meslek sahiplerinin oranına baktığımızda Türkiye %39,1 ile en yüksek çizgidedir. En yakın ülke %25,2 ile İtalya’dır. Diğer ülkelerde bu oran %15 – %8 aralığındadır.

KONU 3: EKONOMİ

Ekonomik verileri incelerken bakacağımız iki istatistikten biri, 1974-2011 yılları arasında ülkelerdeki enflasyon oranlarıdır. Avrupa Birliği kurucu ülkelerinde düzenli bir ilerleyiş varken, Türkiye’de enflasyon oranın %20’nin altında olduğu süre sadece 10 yıldır. İki kez de, %100’ün üzerine çıkmıştır.

Ülkelerin toplam rezervlerini incelediğimizde ilk sırada, yaklaşık 234 milyar dolar rezervi bulunan Almanya vardır. Sonrasında gelen kurucu ülkeler, İtalya ve Fransa’nın ise 169 milyar dolar’dır. Türkiye’nin ise 88 milyar dolar rezervi bulunurken diğer kurucu ülkelerin toplam rezervleri yaklaşık 50 milyar dolar’ın altındadır.

KONU 4: ENERJİ

Ülkelerin yıllık elektrik tüketim miktarında 2009 verilerine baktığımızda, Almanya yaklaşık 555 milyar kWs ile ilk sırada bulunuyor. Sonrasında 483 milyar kWs ile Fransa, 317 milyar kWs ile İtalya gelirken; Türkiye 165 milyar kWs saat ile Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un üzerinde bulunuyor.

Toplam elektrik tüketimini, kişi başına düşecek kWs şekilde incelediğimizde. İlk sırada, 14.423 kWs ile Lüksemburg bulunuyor. Diğer kurucu ülkelerde kişi başına tüketim 8.000 kWs – 5.000 kWs arasında değişirken, Türkiye’de 2.297 kWs’dir.

KONU 5: SAĞLIK

Ülkelerin yıllık kamu harcamaları içerisinden, sağlık harcamalarının oranına baktığımızda Türkiye %12,79 ile en düşük seviyede. Almanya ve Hollanda ise yaklaşık %18’lik pay ile en yüksek orana sahip.

Ülkelerdeki kişi başına düşen doktor sayılarını incelediğimizde, 2010 verilerine göre en yüksek kişi başına düşen doktor sayısı Almanya’dadır. Türkiye burada en düşük seviyede bulunuyor ve 1000 kişiye 1,54 doktor düşüyor. Bu sayı Almanya’da 3,6; İtalya’da 3,49; Fransa’da 3,45; Belçika’da 3,01; Hollanda’da 2,86 ve Lüksemburg’da 2,77’dir.

Ülkelerdeki, 5 yaş altı çocuk ölümleri verilerini incelediğimizde; Türkiye’de 1990-2011 yılları arasında ciddi oranda düşüş yaşansa da,  Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ile karşılaştırdığımızda en yüksek orana sahiptir. 2011 verilerine göre, Türkiye’de oran 15,2’dir. Diğer ülkelerde ise 4,3 – 3,2 arasında değişmektedir.

KONU 6: ASKERİYE

Ülkelerin yıllık kamu harcamaları içerisinden, askeri harcamalarının oranına baktığımızda Türkiye %9,45 ile en yüksek seviyededir. Avrupa Birliği kurucu ülkelerinde ise bu oran %4,62 ile %1,68 arasında değişmektedir.

Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ile karşılaştırdığımızda, silahlı kuvvetler personeli sayısında Türkiye 612.800 ile ilk sırada bulunuyor. İtalya 359.378; Fransa 341.967 ve Almanya 251.465 ile Türkiye’yi takip ediyor.

Ülkelerin sahip olduğu silahlı kuvvetler personeli sayısının, toplam iş gücüne oranı incelendiğinde; Türkiye %2,31 ile en yüksek seviyededir. Türkiye’yi %1,43 ile İtalya takip ediyor. En düşük oran ise, %0,49 ile Hollanda’dadır.

KONU 7: EĞİTİM

 Ülkelerdeki eğitim durumunu incelerken bakacağımız iki veriden biri, okula gitmeyen çocuk sayısıdır. Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ile karşılaştırdığımızda,  okula gitmeyen çocuk sayısının en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. 2003-2008 yılları arasında azalma meydana gelse de, 2009 verilerine göre Türkiye’de 161.880 çocuk okula gitmiyor. Fransa’da ise bu sayı 29,542’dir. Toplam nüfusta Türkiye’nin üzerinde olan Almanya’da ise okula gitmeyen çocuk sayısı 9.530’dur.

Ülkelerin gayri safi yurtiçi hâsılası (GSYİH) içerisinden, eğitime yapılan kamu harcamalarının oranına baktığımızda 2006 yılı verisine göre Türkiye %3’ün altında kalırken, Belçika’da %6’nın üzerindedir.

Avrupa Birliği kurucu ülkelerinde ve Türkiye’de yazılan bilimsel ve teknik makaleleri karşılaştırdığımızda; 2009 yılında Almanya 45.000 makale ile ilk sırada; Fransa’da 31.748, İtalya’da 26.755, Hollanda’da 14.866 makale yayınlanırken Türkiye’de 8.300 makale yayınlanmıştır.

KONU 8: İLETİŞİM

 İletişim konusunu üç farklı veriyi kullanarak inceleyeceğiz, bunlardan ilki kişi başına düşen sabit telefon hattı sayısıdır. Almanya burada ilk sırada bulunurken, Türkiye kişi başına sabit telefon hattı sayısında son sıradadır. Almanya’da 100 kişiye düşen sabit telefon hattı sayısı 63,05 iken; Fransa’da 55,92; Lüksemburg’da 54,1; Hollanda’da 43,53; Belçika’da 43,06; İtalya’da 34,64 ve Türkiye’de 20,66’dır.

Ülkelerdeki cep telefonu abonelerinin sayısına baktığımızda, Almanya 108,7 milyon abone sayısı ile ilk sırada; İtalya’da 92,3 milyon; Fransa’da 66,3 milyon ve Türkiye’de 65,3 milyon cep telefonu abonesi bulunmaktadır.

Ülkelerdeki internet kullanıcısı sayısının nüfusa oranını incelediğimizde, Hollanda %92,13 ile ilk sırada yer alıyor. Lüksemburg, Almanya, Fransa ve Belçika %90 – %76 aralığında iken; İtalya’da bu oran %56,82’dir. Türkiye’de ise %42,1’dir

KONU 9: ÇEVRE

 Ülkelerin Karbondioksit (CO2) Emisyonu salınımına baktığımızda, doğaya en yüksek seviyede karbondioksit bırakan ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. En düşük ülke ise Fransa’dır. Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya ve İtalya’daki seviyeler birbirine yakındır.

Ülkelerin karbonhidrata dayalı olmayan alternatif ve nükleer enerji kullanım miktarının toplam enerji tüketimine oranı incelendiğinde, Fransa %44,72 ile ilk sıradadır. En yakın ülke, Belçika %22,38; Almanya %13,1’dir. Türkiye’de ise bu oran %6,52’dir

KONU 10: ULAŞIM

 Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ile Türkiye’yi, ulaşım alanında karşılaştırırken demiryolu ve havayolu alanlarındaki iki istatistiğe bakacağız. Bunlardan ilki, toplam demiryolu hattı uzunluğu.

Demiryolu hattının en uzun olduğu ülkelerin başında Almanya ve Fransa geliyor. Almanya’daki toplam hat uzunluğu 33.708 km iken Fransa’da 33.608 km’dir. Türkiye’ye baktığımızda; 2009 yılında 8.686 km olan demir yolu uzunluğu, 2010 yılında 9.594 km olmuştur.

Hava ulaşımına baktığımızda; ülkelerdeki kayıtlı havayolu firmalarının yurtiçi ve yurtdışı kalkış sayısı verilerine göre, Almanya 1,0864 milyon kalkış sayısı ile ilk sıradadır. 2010 yılında, Türkiye yaklaşık 400.000 kalkış ile 2007 sayısını ikiye katlıyor. 2008 yılında genel bir düşüş yaşanırken, Türkiye’nin kalkış sayısında artış ivmesi devam ediyor.

Ülkelerdeki karayolu toplam uzunluğuna baktığımızda, Fransa 951.260 km karayolu ile birinci sırada yer alıyor. Almanya’nın 643.969 km iken, İtalya 487.700 km karayoluna sahip. Türkiye’de ise 362.660 km karayolu bulunuyor.

Ülkelerdeki binek otomobil oranını incelediğimizde, nüfusuna oranla en çok araç Lüksemburg’da bulunuyor ve sonrasında İtalya yer alıyor. Türkiye’de ise 1000 kişi başına düşen araç sayısı 2009 yılında 95’dir.

KONU 11: ARGE

 Ülkelerin gayri safi yurtiçi hâsılası (GSYİH) içerisinden, araştırma ve geliştirmeye yapılan kamu harcamalarının oranına baktığımızda 2009 yılı verisine göre Türkiye %0,9 ile en düşük seviyededir.

Ülkelerde; yeni bilgi, ürün, işlem, yöntem veya sistem oluşturmayla ve ilgili projelerin yönetimiyle uğraşan uzmanlar ve bu alandaki doktora öğrencilerinin nüfusa oranına baktığımızda Lüksemburg ilk sıradadır, milyon kişi başına 4.824 araştırmacı düşüyor. Almanya, Fransa ve Belçika da ise milyon kişi başına 3.780 ile 2.800 aralığında araştırmacı düşüyor. Türkiye’de yaklaşık 803 kişidir.

Ülkelerdeki patent başvurusu sayısına baktığımızda, Almanya diğer ülkelerin oldukça üzerinde bir sayı ile ilk sıradadır. 2010 yılı verilerine göre, Almanya’da 47.047; Fransa’da 14.648 patent başvurusu olmuştur. Bu rakam Türkiye’de ise 2009 yılında 2.555’dir

Ülkelerdeki araştırma geliştirme teknolojilerine dayanan, ileri teknoloji ürünlerinin toplam sanayi ihracatına oranına baktığımızda; Fransa %24,92 ile ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de ise bu oran %1,93’dür.

Exit mobile version